"Όπως είναι γραμμένο, ότι: "Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας."   ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3,10

   "δεδομένου ότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού."   ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3,23

   "Επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Το χάρισμα, όμως, του Θεού αιώνια ζωή διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας."   ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6,23

   "Ο Θεός, όμως, δείχνει τη δική του αγάπη σε μας, επειδή, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας."   ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5,8

   "Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του το μονογενή, για να μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ'αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή."   ΙΩΑΝΝΗΝ 3,16

   "Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σ'εμάς τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία."   ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1,9

   "ότι αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο, τον Ιησού, και μέσα στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Επειδή με την καρδιά πιστεύει κάποιος προς δικαιοσύνη, και με το στόμα γίνεται ομολογία για σωτηρία."   ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10,9-10

   "Όσοι όμως τον δέχθηκαν, σ'αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σ'αυτούς που πιστεύουν στ'όνομα του."   ΙΩΑΝΝΗΝ 1,12

   "Ο Ιησούς λέει σ'αυτόν: Εγώ είμαι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνον διαμέσου εμού."   ΙΩΑΝΝΗΝ 14,6

   "Επειδή, όπως ο Πατέρας ανασταίνει τους νεκρούς και τους ζωοποιεί, έτσι και ο Υιός όποιους θέλει ζωοποιεί."   ΙΩΑΝΝΗΝ 5,21

   "Επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου της πίστης΄ κι αυτό δεν είναι από σας΄ είναι δώρο του Θεού΄ όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος."   ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2,8-9

   "Επειδή, εν πρώτοις, σας παρέδωσα εκείνο, το οποίο και παρέλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας σύμφωνα με τις γραφές΄ και ότι θάφτηκε, και ότι την τρίτη ημέρα αναστήθηκε, σύμφωνα με τις γραφές."   ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15,1  15,3-4

   "Εξομολογείστε ο ένας στον άλλον τα πταίσματα σας, και προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να γιατρευτείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου που γίνεται ένθερμα."   ΙΑΚΩΒΟΥ 5,16

   "Αγαπητοί, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, επειδή η αγάπη προέρχεται από τον Θεό΄ και καθένας που αγαπάει έχει γεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Εκείνος που δεν αγαπάει, δεν γνώρισε τον Θεό΄ επειδή ο Θεός είναι αγάπη."   ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4,7-8

   "Εσείς λοιπόν αγαπητοί, καθώς γνωρίζετε αυτά από πριν, φυλάγεστε, για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανόμων, και εκπέσετε από το στήριγμα σας. Αυξάνεστε δε στη χάρη και στη γνώση το Κυρίου μας και Σωτήρα, του Ιησού Χριστού. Σ'αυτόν ας είναι η δόξα και τώρα και στην ημέρα του αιώνα. Αμήν."   ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3,17-18