Nes visi nusidëjo ir stokoja Dievo ðlovës, Romieèiams 3:23 Atpildas uþ nuodëmæ - mirtis, o Dievo dovana - amþinasis gyvenimas per Jëzø Kristø, mûsø Vieðpatá. Romieèiams 6:23 Nes jûs esate iðgelbëti malone per tikëjimà, ir tai ne ið jûsø - tai Dievo dovana, ir ne dël darbø, kad kas nors nesigirtø. Efezieèiams 2:8-9 O muitininkas, atokiai stovëdamas, nedráso në akiø pakelti á dangø, tik, muðdamasis á krûtinæ, maldavo: 'Dieve, bûk gailestingas man, nusidëjëliui!' Luko 18:13 Nes Dievas taip pamilo pasaulá, jog atidavë savo viengimá Sûnø, kad kiekvienas, kuris Já tiki, nepraþûtø, bet turëtø amþinàjá gyvenimà. Dievas gi nesiuntë savo Sûnaus á pasaulá, kad Jis pasaulá pasmerktø, bet kad pasaulis per Já bûtø iðgelbëtas. Jono 3:16-17 Jums tekæs pagundymas tëra tik þmogiðkas. Bet Dievas iðtikimas. Jis neleis jûsø gundyti daugiau nei jûsø jëgos leidþia, bet kartu su pagundymu duos ir iðeitá, kad sugebëtumëte já atlaikyti. 1 Korintieèiams 10:13 Ir að ásitikinæs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikðtystës, nei galybës, nei dabartis, nei ateitis, nei aukðtumos, nei gelmës, nei jokie kiti kûriniai negalës mûsø atskirti nuo Dievo meilës, kuri yra Kristuje Jëzuje, mûsø Vieðpatyje. Romieèiams 8:38-39 Nes ástatymo pabaiga - Kristus, iðteisinimui kiekvieno, kuris tiki. Romieèiams 10:4 Nes Jis sako: "Að iðklausiau tave priimtinu metu ir iðgelbëjimo dienà Að padëjau tau". Ðtai dabar yra priimtinas metas, ðtai dabar iðgelbëjimo diena! 2 Korintieèiams 6:2 Tie þodþiai vërë jiems ðirdá, ir jie klausë Petrà bei kitus apaðtalus: "Kà mums daryti, vyrai broliai?" Petras jiems tarë: "Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikðtija Jëzaus Kristaus vardu, kad bûtø atleistos jûsø nuodëmës, ir jûs gausite Ðventosios Dvasios dovanà. Ap. Darbai 2:37-38 Ir apsirengti nauju þmogumi, sutvertu pagal Dievà teisume ir tiesos ðventume. Efezieèiams 4:24 Kaip paraðyta: "Nëra teisaus, nëra në vieno. Romieèiams 3:10 Todël, kaip per vienà þmogø nuodëmë áëjo á pasaulá, o per nuodëmæ mirtis, taip ir mirtis pasiekë visus þmones, nes visi nusidëjo. Romieèiams 5:12 Mums dar esant silpniems, Kristus savo metu numirë uþ bedievius. Romieèiams 5:6 O Dievas mums parodë savo meilæ tuo, kad Kristus mirë uþ mus, kai tebebuvome nusidëjëliai. Romieèiams 5:8 Ðventumo Dvasia per prisikëlimà ið numirusiø pristatytà galingu Dievo Sûnumi, - Jëzø Kristø, mûsø Vieðpatá. Romieèiams 1:4 Þinome, kad, prisikëlæs ið numirusiø, Kristus daugiau nebemirðta; mirtis jau nebeturi Jam galios. Romieèiams 6:9 Jeigu lûpomis iðpaþinsi Vieðpatá Jëzø ir ðirdimi tikësi, kad Dievas Já prikëlë ið numirusiø, bûsi iðgelbëtas. Romieèiams 10:9 Juk "kiekvienas, kuris ðaukiasi Vieðpaties vardo, bus iðgelbëtas". Romieèiams 10:13 Ir að ásitikinæs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikðtystës, nei galybës, nei dabartis, nei ateitis, nei aukðtumos, nei gelmës, nei jokie kiti kûriniai negalës mûsø atskirti nuo Dievo meilës, kuri yra Kristuje Jëzuje, mûsø Vieðpatyje. Romieèiams 8:38-39"Kaip parašyta: 'Nėra teisaus, nėra nė vieno'."   Laiškas romiečiams 3,10

   "Nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės."   Romiečiams 3,23

   "Atpildas už nuodėmę - mirtis, o Dievo malonės dovana - amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje."   Romiečiams 6,23

   "O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai."   Romiečiams 5,8

   "Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą."   Evangelija pagal Joną 3,16

   "Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių."   Pirmasis Jono laiškas 1,9

   "Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.  Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas - į išganymą."   Romiečiams 10,9-10

   "Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki jo vardą,"   Joną 1,12

   "Jėzus jam sako:  'Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.' "   Joną 14,6

   "Kaip Tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir Sūnus grąžina gyvybę, kam tik panorėjęs."   Joną 5,21

   "Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana;  ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų."   Laiškas efeziečiams 2,8-9

   "Broliai, aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ...  Pirmiausia aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai;  jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai."   Pirmasis laiškas korintiečiams 15,1-4

   "Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda."   Jokūbo Laiškas 5:16

   "Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą.  Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė."   Pirmasis Jono laiškas 4,7-8

   "Tad jūs, broliai, iš anksto tai žinodami, sergėkitės, kad, nedorėlių paklydimo traukiami, neiškryptumėte iš savo stiprybės.  Todėl aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir iki amžinybės dienos! Amen."   Antrasis Petro laiškas 3,17-18