"Kay mao gayod kini ang ginaingon sa Kasulatan: 'Wala gayoy bisan usa nga matarong'."   Mga Taga-Roma 3:10

   "Kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala ug dili takos atubangan sa Dios."   Mga Taga-Roma 3:23

   "Kay ang silot sa sala mao ang kamatayon, apan ang kinabuhi nga walay kataposan mao ang gasa sa Dios sa mga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo."   Mga Taga-Roma 6:23

   "Apan si Cristo nagpakamatay alang kanato bisan pa ug makasasala kita. Sa ingon niini nga paagi gipakita sa Dios ang iyang paghigugma kanato."   Mga Taga-Roma 5:8

   "Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibotan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya dili mawala, kondili makaangkon hinuon ug kinabuhi nga walay kataposan."   Juan 3:16

   "Apan kon isugid nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Buhaton niya kini tungod kay matarong siya."   1 Juan 1:9

   "Kon isugilon mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug nagatuo ka sa kinasingkasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa kamatayon, maluwas ka.  Kay ang tawo pakamatarongon sa Dios kon motuo siya sa kinasingkasing. Ug kon mosugilon siya sa iyang pagtuo, maluwas siya."   Mga Taga-Roma 10:9-10

   "Apan si bisan kinsa nga midawat ug nagtuo kaniya gihatagan niya ug katungod nga mahimong anak sa Dios."   Juan 1:12

   "Mitubag si Jesus kaniya, 'Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako'."   Juan 14:6

   "Kon ang Amahan magbanhaw sa mga patay ug maghatag kanila ug kinabuhi, ako nga iyang Anak maghatag usab ug kinabuhi kang bisan kinsa nga akong buot hatagan."   Juan 5:21

   Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesu-Cristo. Kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan busa wala gayoy makapasigarbo."   Mga Taga-Efeso 2:8-9

   "Mga igsoon, gusto kong ipahinumdom kaninyo ang Maayong Balita nga akong giwali kaninyo. Kini gidawat ninyo ug hangtod karon inyong gibarogan. ...  Gitudlo ko kaninyo ang labing mahinungdanon nga mga butang nga akong natun-an: nga si Jesu-Cristo namatay aron maluwas kita sa silot tungod sa atong mga sala. Ug kini sumala sa Kasulatan.  Gilubong siya ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, sumala usab sa Kasulatan."   1 Mga Taga-Corinto

   "Busa, pagsuginlanay kamo sa inyong mga sala ug pag-inampoay aron mangaayo kamo. Kay dako ang mahimo sa pag-ampo sa tawo nga matarong."   Santiago 5:16

   "Mga hinigugma, maghigugmaay kita kay ang gugma naggikan sa Dios. Ang nahigugma, anak sa Dios ug nakaila sa Dios.  Ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man."   1 Juan 4:7-8

   Apan mga hinigugma, dugay na ninyo kining nasayran. Busa pagbantay kamo aron dili kamo madala sa sayop nga mga pagtulon-an niining mga tawo nga walay mga baroganan. Kay kon mosunod kamo kanila, mawala ang inyong pagkalig-on diha sa Dios.  Ang inyong buhaton, magpadayon kamo sa pagtubo diha sa kaalam nga gihatag ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo ug Manluluwas. Siya ang angay natong dayegon karon ug sa panahon nga walay kataposan! Amen."   2 Pedro 3:17-18


Download
Ang Yanong Plano sa Dios sa Kaluwasan
cbuano.pdf
Adobe Acrobat Dokument 13.6 KB